Разположението и съставните части на инсталацията за сортиране и балиране   на хартия е тримерно. Възможни са вариантни изпълнения на състава и разположението на съставните части на инсталацията, съобразно налична сграда и по-специфични изисквания на клиента.

         Основните съставни части на предлаганата инсталация за сортиране и балиране на хартия, съгласно означенията на чертежа, са:

         I. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СОРТИРАНЕ

  1. Под на съществуваща или новоизграждана инсталация (поз.1).

  2. Шахта за долната рама на верижната транспортна лента на сортиращата част на инсталацията (поз.2). Вътрешните размери на шахтата и закладните елементи, които трябва да се заложат, се определят с конструктивната част на елементите на инсталацията.

  3. Лента транспортна (подаваща) на сортиращата инсталация (поз.3). Транспортната лента на сортиращата инсталация е ролков верижен тип, с широчина от 1000 до 1400 мм на гумената лента. Гумената лента се закрепва за ролковите вериги със специални носачи. Поставени са периодично, през 600-1000 мм, ъглови ребра за предотвратяване свличането на материала. Мощността на задвижването се определя съобразно опитно установената скорост, производителност и специфичното съпротивление на ролковите вериги и носачи. Водачите на веригите се изработват от износоустойчива стомана HARDOX, която гарантира дълготрайна работа.

  4. Рамата на инсталацията (поз.4) е цялометалическа конструкция, изградена на модулен принцип, с възможност за изнасяне на сортирания материал чрез изнасяща лента (поз.7), чрез Биг-Бег или чрез избутване с греблова машина (при поз.8).

  5. Материалът, подлежащ на сортиране, се придвижва с бавноходна транспортна лента (поз.5), минаваща покрай работните места за сортиране. Има възможност, в една от клетките на рамата, да се сортират пластмасови бутилки и др.

  6. За персонала по сортирането се предвижда кабина (поз.6), с възможности за осигуряване на вентилация, отопление и достатъчна осветеност на помещението.

          II. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БАЛИРАНЕ НА СОРТИРАНИЯ МАТЕРИАЛ

          Инсталацията за балиращата машина (поз.11), по принцип, е аналогична на сортиращата инсталация. Шахтата (поз.9) е разположена успоредно на бункерните клетки на сортирането, с осигурена възможност за механично подаване на сортирания материал. Лентата за балиращата машина (поз.10) е гумена, с широчина 1000-1400 мм и се задвижва от ролкови вериги посредством специализирани носачи. Лентата е капсулована странично, а също и на входа на балиращата машина.

 

Инсталация-модел Първи изглед

    

 Голямо изображение

 

Инсталация-модел Втори изглед

    

 Голямо изображение

 

Инсталация-модел Поглед отгоре

Голямо изображение

 

Инсталация-модел Поглед отстрани

Голямо изображение